Güneş Enerji Santralleri

GES yatırımının; yapılması durumunda ne tür hukuksal ve idari süreçler yaşanacağından, Yapılan yatırımın büyüklüğü, yatırımın uygulanması için gerekli yatırım bedeli, aynı yatırımın farklı teknolojilerle yapılması durumunda oluşacak alternatif yatırım bedelleri, Yapım süresi, yapıldığında ortaya çıkacak izin, ruhsat vb gibi işlemler, Kamu kurumları ve kuruluşları, belediyeler  ile  olan ilişkiler, Yatırımın Geri Dönüş Süresinin hesaplanması, kısa ve orta vadede elde edilecek kar, Sistemin devreye alınması işlemleri hizmetlerinin yanısıra yapılacak yatırım için neler olduğunu açıklamaktadır. Yatırımcının Lisanslı GES hizmetleri ile GES yatırımı için gerekebilecek finansal çözümler de ayrıca sunulmaktadır.

Şebeke Bağlantılı (On Grid) Güneş Enerji Santralı (GES) için Lisanslı ve Lisansız olmak üzere iki ayrı yönetmelik ve bu yönetmelikler gereği farklı iş ve işlemeler yapılmaktadır. Ayrıntı Teknolojileri olarak her iki yönetmeliği de eksiksiz uygulamakta, Şebeke Bağlantısız (Off Grid) Güneş Enerji Santrallerine yönelik hizmet de vermektedir. GES yatırımı için Finans ve Due Diligence hizmetini de sunmaktadır. Lisanslı santraller için bütün kanun ve yönetmeliklere uygun projeler hazırlanmaktadır:

- 5346 sayılı kanun (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun)  

- 6446 Güncel Elektrik Piyasası Kanunu

Yönetmelikler:

- Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği  

- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik  

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği  

- Elektrik Şebeke Yönetmeliği  

Ayrıntı Teknolojileri; Yasalar ile Enerji ve Tabii Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı Kurum ve Kuruluşların yayınlamış olduğu Yönetmelik, tebliğ ve standartlar başta olmak üzere uygun çalışma yapıldığı gibi isteğe bağlı olarak farklı standartlara uygun özel çözümler de yapılabilmektedir.

Ayrıntı Teknolojileri; Şebekeye elektrik satabilen (On Grid) veya elektrik şebekesinden bağımsız olarak çalışan (Off Grid) uygulamaları ile GES’lerin başka enerji kaynakları (RES; Jeneratör vb.) ile birlikte çalışacak biçimde santral tasarımı, Yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak da projelendirmesini yapmaktadır.

TS EN 61215           Kristalin silikon karasal fotovoltaik (PV) modüller-Tasarım değerlendirmesi ve tip kabulü

TS EN 61727           Fotovoltaik (PV) sistemler – Şebeke bağlantı arayüzü karakteristikleri (IEC 61727:1995)

TS EN 50521           Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 61194           Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerin karakteristik parametreleri (IEC 1194: 1992, değiştirilmiş)

TSE CLC/TS 61836      Fotovoltaik güneş elektriği enerji sistemleri - terimler, tarifler ve semboller

GES’lerin projesine ve standartlara uygun olarak kurulum yapılmaktadır.

  • Gerekli malzemelerin İş programına oluşturulup, uygun biçimde üretim ve teslim tarihlerin izlenerek zamanında teslimin sağlanması,
  • Montaj ekiplerinin İş güvenliğine uygun biçimde montajını yapması,
  • Güvenlik için tel çit yapımı ve güvenlik kamerası
  • GES içi kablo bağlantıları ve Trafo merkezine kadar bağlantılarının yapılması,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuruluşlarca Ön Geçici Kabul ve Geçici Kabulü yapılmaktadır.

Ayrıntı Teknolojileri; GES’lerin enerji üretiminden meteorolojik verilere, harmonik ölçümlerinden kompanzasyon ölçümlerine kadar çok sayıdaki verileri ölçüp kayıt altına almakta, Online olarak da izlemektedir.

Yasalar ile Enerji ve Tabii Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı Kurum ve Kuruluşların yayınlamış olduğu Yönetmelik, tebliğ ve standartlarına uygun çalışma yapıldığı gibi isteğe bağlı olarak farklı standartlara uygun özel çözümler de yapılabilmektedir.

TS EN 50530/A1     Şebeke bağlanmış fotovoltaik çeviricilerin toplam verimliliği

TS EN 61724           Fotovoltaik sistem performansının izlenmesi - Ölçme, veri alışverişi ve analiz için kılavuz

TS EN 61829           Kristal yapıda silikon fotovoltaik (PV) dizisi - Sahada I-V karakteristiğinin ölçümü

TS EN 60904-1       Fotovoltaik cihazlar-Bölüm 1: Fotovoltaik akım- gerilim karakteristiklerinin ölçülmesi

TS EN 61724-1       Fotovoltaik sistem performansı - Bölüm 1: İzleme

TS EN 61683             Fotovoltaik sistemler - Güç şartlandırıcılar - Verim ölçme işlemi

TS EN 62446-1          Fotovoltaik (PV) sistemleri - test, dokümantasyon ve bakım için kurallar - Bölüm 1 : şebeke bağlantı sistemleri - kontrol ve test devreye alma dokümantasyonu

TS HD 60364-7-712 Binalarda elektrik tesisatı - Bölüm 7-712: Özel tesis ve yerler için kurallar - Solar fotovaltaik (pv) güç besleme sistemleri

Güneş Enerji Santrallerine Bakım, Onarım ve Servis hizmetinin düzgün verilmesi durumunda, GES kurulum yerindeki coğrafi koşullarının olumsuzluklarına rağmen elektrik üretimi sürekli üst seviyede olmaktadır. Ayrıntı Teknolojileri’nin sunduğu profesyonel Bakım, Onarım ve Servis hizmeti ile santralleriniz en üst seviyede enerji üretir.

Ayrıntı Teknolojileri olarak tüm hizmetlerimiz;

- 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun,

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında

- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği,

- TS EN 13381 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi üreten sistemler yetkili servislerinin incelenmesi ve teknik sorumlularıyla yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere,

göre yapılmaktadır.